GALERIE

DATENSCHUTZ

AKTUALISIERT: 18.05.2013

Buch

Kap.

Abb.

Titel

CDS 1

I - 01

1

Lichtreich

CDS 1

I - 01

1 a

Erläuterungen zu 1

CDS 1

I - 01

1 b

Vishnublasen 1

CDS 1

I - 01

2

Darwins Affe

CDS 1

I - 0-5

Stammbaum US

CDS 1

I - 03

3

Multiversum

CDS 1

I - 03

5

Leere / das Eine

CDS 1

I - 08

8

Vishnus Blick

CDS 1

II - 01

4

Funken-Sonne 2

CDS 1

II - 01

4 a

Monadengeburt

CDS 1

II - 01

4 b

Paramatma-Prinzip

CDS 1

II - 01

12

Die Zweiheit in der Einheit

CDS 1

II - 01

12 b

Die Zweiheit des Absoluten

CDS 1

II - 02

10

Luzifer

CDS 1

II - 02

11

Humanu-Reptoide

CDS 1

II - 02

13

Gott-Vater

CDS 1

III - 01

12 c

Yin-Yang-Monade

CDS 1

IV - 04

14

Kosmisches Netz

CDS 1

V - 02

15 a

Geburt Brahmas

CDS 2

VIII - 01

16

Vishnublasen 3

CDS 2

VIII - 01

17

Löwenmann

CDS 2

VIII - 02

18

Rollsigel VA243

CDS 2

VIII - 02

19

Ausschnitt VA243

CDS 2

VIII - 02

26

Sonnensystem

CDS 2

VIII - 02

59

Tiamat-Crash

CDS 2

VIII - 03

20

Pangäa

CDS 2

VIII - 03

21

EE Michael/Teufel

CDS 2

IX - 01

22

Planetencrash

CDS 2

IX - 01

23

Luchs

CDS 2

IX - 01

25

Delphine

CDS 2

IX - 01

28

Schlangenmammi 2

CDS 2

X - 01

29 a

Nergal-Alien

CDS 2

X - 01

31

Mr. Spock

CDS 2

X - 02

32

Yonaguni- Monument 1

CDS 2

X - 02

32 a

Yonaguni 2

CDS 2

X - 02

33

Dogu-Alien

CDS 2

X - 02

28 a

Schlangenmammi 1

CDS 2

X - 03

35

Schlangenzepter

CDS 2

X - 03

36

Enki/Hermes Trism.

CDS 2

X - 03

30

Ereschkigal

CDS 2

X - 04

37

Raumschiff 1

CDS 2

X - 04

37 a

Raumschiff 2

CDS 2

X - 04

38

Kampfbomber

CDS 2

X - 05

40 a

Fischmensch Enki

CDS 2

X - 05

41

Adlermensch 1

CDS 2

X - 05

42 a

Wächter-Engel

CDS 2

X - 05

44

Ninmah / "Mami"

CDS 2

X - 05

45

Vogelchimäre

CDS 2

X - 05

46

Ninmah, Adam

CDS 2

X - 05

47

Atramhasis-Tafel

CDS 2

X - 05

48

Lehmbeschmierte

CDS 2

X - 05

34

Baum des Lebens

CDS 2

X - 05

115

"Erdenkloß" Adam

CDS 2

X - 07

49

Erschaffung Evas

CDS 2

X - 07

50

Enki als Paradiesschlange

CDS 2

X - 08

51

Teufel als Paradiesschlange

CDS 2

X - 08

52

Enkis Festnahme

CDS 2

X - 08

53

Prometheus Mythos

CDS 2

X - 08

42

Nibiruanischer Gott

CDS 2

XI -01

55

Gilgamesch

CDS 2

XI -01

56

Baalbek Riesentür

CDS 2

XI -01

57

Baalbek Monolith

CDS 2

XI -01

58

Baalbek Riesentempel

CDS 2

XI -01

80

Vergleich Riesenskelette

CDS 2

XI -01

81

Riese 1- FAKE !

CDS 2

XI -01

82

Riesen 2 (mögliches Fake)

CDS 2

XI - 01

84

Riesenknochen 1

CDS 2

XI - 01

85

Riesenknochen 2

CDS 2

XI - 02

43

Enlils Adler / Igigu Nephilim

CDS 2

XI - 02

66

Enlil (?) vs Löwe

CDS 2

XI - 02

68

Marduk vs Stier

CDS 2

XII - 01

69

"Noah"

CDS 2

XII - 02

70

Baruchs Vogel

CDS 2

XII - 02

71

Inanna-NaramSin

CDS 2

XIII - 01

72

Sum. Königsliste

CDS 2

XIII - 01

73

Horoskop Babylon

CDS 2

XIII - 01

73 a

Mondgott Sin

CDS 2

XIII - 01

74

Feuerwolke

CDS 2

XIII - 02

75

Präzession 1

CDS 2

XIII - 02

76

Präzession 2

CDS 2

XIII - 02

77

Sternen-Konstel- lation Löwe

CDS 2

XIII - 02

78

Sternbild Löwe

CDS 2

XIII - 02

79

Tierkreiszeichen Löwe

v

v

v

v v v

   
 

ABBILDUNGEN zur "CHRONIK DER SCHÖPFUNG"
- Vergrößerung und Begleittext
> Klick auf die Abbildung -

 

CDS Kap. I-01        

Abb. 1

Abb. 1a

Abb. 1b

Abb. 2

Stammbaum US

 
 
CDS Kap. I-03     CDS Kap. I-08  
   

 

 

Abb. 3

Abb. 5/5a

 

Abb. 8

.

 

 
 
CDS Kap. II-01        
 VMK

 

 Zwh.d.Ab.

Abb. 4

Abb. 4

Abb. 4b

Abb. 12

Abb. 12b

 

 
 
CDS Kap. II-02       CDS Kap. III-01
 

Abb. 10

Abb. 11

Abb. 13

.

Abb. 12c

 

 
 
CDS Kap. IV-04 CDS Kap. V-02  
     

Abb. 14

 

Abb. 15a

 

 

 

 
 
CDS 2 Kap. VIII-01 CDS 2 Kap.VIII-02  

Abb. 16

Abb. 17

Abb. 18

Abb. 19

Abb. 26

 

 
 
CDS 2 Kap. VIII-02 CDS 2 Kap. VIII-03  
   

Abb. 59

 

Abb. 20

Abb. 21

.

 

 
 
CDS 2 Kap. IX-01        
 

Abb. 22 

Abb. 23

Abb. 25   

Abb. 28

     

 

 
 
CDS 2 Kap. X-01     CDS 2 Kap. X-02  
 

Abb. 29a

Abb. 31

 

Abb. 32

Abb. 32a

 

 
 
CDS 2 Kap. X-02   CDS 2 Kap. X-03    
Abb. 33

Abb. 28a

Abb. 35

Abb. 36

Abb. 30

 

 
 
CDS 2 Kap. X-04     CDS 2 Kap. X-05  

Abb. 37

Abb. 37a

Abb. 38

Abb. 40a

Abb. 41

 

 
 
CDS 2 Kap. X-05        
 
Abb. 42a

Abb. 44

Abb. 45

Abb. 46 Abb. 47

 

 
 
CDS 2 Kap. X-05     CDS 2 Kap. X-07  

Abb. 48

Abb. 34

Abb. 115

Abb. 49

Abb. 50

 

 
 
CDS 2 Kap. X-08       CDS 2 Kap. XI-01
 
Abb. 51

Abb. 52

Abb. 53

Abb. 42

Abb.

 

 
 
CDS 2 Kap. XI-01        

Abb. 56

Abb. 57

Abb. 58

Abb. 80

Abb. 81

 

 
 
CDS 2 Kap. XI-01     CDS 2 Kap. XI-02  

Abb. 82

Abb. 84

Abb. 85

Abb. 43

Abb. 66

 

 
 
CDS 2 Kap. XI-02 CDS 2 Kap. XII-01 CDS 2 Kap. XII-02    
 

Abb. 68

Abb. 69

Abb. 70

Abb. 71

 

 

 
 
CDS 2 Kap. XIII-01      
 

Abb. 72

Abb. 73

Abb. 73a  

Abb. 74

 

 

 
 
CDS 2 Kap. XIII-02      

Abb. 75

Abb. 76  Abb. 77 Abb. 78 Abb. 79

 

 
 
         
         
       

.